"Young wolves"

Director: Yaroslav Zhamoyda
Script writer: Jaroslav Zhamoyda
Operator: Andrzej Jaroszewicz
Country: Poland
Year: 1998
Actors: Yaroslav Yakimovich, Pawel Delag,
Tomas Prenyash-Strus, Peter Schwedes,
Jan Novitsky, Valdemar Barvinski,
Henrik Bista, Tadeusz Borowski,
Michal Breitenwald, Agnieszka Czekanska,
Elzbieta Cervinskaya ...

"Young wolves"

"Young wolves"

"Young wolves" 1/2

"Young wolves" 1/2

logo.jpg

WEBSITE

PAWEL DELAG