1_edited.jpg

 

 

 

 

  

Director: Vadim Sokolovsky
Script writer: Ilya Zofin
Operator: Kirill Zotkin
Composer: Igor Smirnov
Artist: Antonina Mavrina
Producers: Alexander Kushaev, Irina Smirnova
Year: 2012
Actors: Anna Gorshkova, Pawel Delag,
Artem Fadeyev, Ksenia Knyazeva, Tatiana Lutaeva,
Marianna Schulz, Konstantin Karasik,
Antonina Kozlova, Alya Nikulina,
Sergey Mezentsev, Alexander Kolesnikov...

"Stierlitz's wife"

logo.jpg

WEBSITE

PAWEL DELAG