Director: Igor Kopylov
Script writer: Alex Rybin
Operator: Dimitry Mass
Composer: Vitaliy Mukanyaev
Producers: Inessa Yurchenko, Sergey Shcheglov
Production: Triiks Media by request
Of NTV
Year: 2011
Premiere: 9 September 2011
Actors: Pawel Delag, Olga Filippova,
Vladimir Bogdanov, Yuri Kolokolnikov,
Alexander Chevychelov, Oksana Bazilevich...

"In your eyes"

OFFICIAL WEBSITE

PAWEL DELAG