Director: Victor Tatarsky
Script writer: Andrei Tumarkin
Operator: Yuri Litvinov
Composer: Vitaliy Mukanyaev
Artist: Mikhail Suzdalov
Producers: Inessa Yurchenko, Sergey Shcheglov,
Alexey Rybin
Production: Triiks Media
Year: 2011
The opening night: January 7, 2012
Actors: Pavel Maikov, Denis Sinyavsky,
Pawel Delag, Yulia Denisova, Alexey Sergeev,
Alexey Titkov, Valery Oshomkov...

 

"Two"

OFFICIAL WEBSITE

PAWEL DELAG